Download Adobe file: sa-ngalan-ng-ama_letter.pdf


Sa Ngalan ng Ama, ng Anak, at an Espiritu Santo  -  AMEN.

PAGSISISI

Panginoon kong Hesuskristo, Diyos na totoo at tao
naming totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisisihan
kong masakit na masakit sa tanang loob ko, ang dilang
pagkakasala ko sa Iyo, na Ikaw nga po ang Diyos ko,
Panginoon ko at Ama ko, na iniibig kong lalo sa lahat.
Nagtitika akong matibay na matibay, na di na ako muling
magkakasala sa Iyo, at nagtitika naman akong magkumpisal
ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin,
alang-alang sa lyong mahal na pasyon at pagkamatay Mo sa
Krus dahilan sa akin.   AMEN.

PAGHAHAIN

Buksan Mo Panginoon ko, ang mga labi namin,
pagningasin ang loob at pakalinisinsa mga walang
kapakanan, mahahalay at lisyang akala, liwanagin Mo ang
aming bait, pag-alabin ang aming puso ng pinagdaanang
hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng
Iyong marangal na Ina at maging dapat kaming dinggin sa
harapan ng lyong di matingkalang kapangyanrihan, na
nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan.   AMEN.

AMA NAMIN

Ama namin, sumasa-langit ka. Sambahin ang
ngalan Mo. Mapasaamin ang Kaharian Mo. Sundin ang loob
Mo dito sa lupa para ng sa Langit.

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-
araw. At patawarin Mo kami sa aming mga sala, para ng
pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag
Mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya Mo kami sa lahat
ng masasama.   AMEN.

Lubhang maawaing Hesus ko, lingapin Mo ng Iyong
matang maamo ang kaluluwa ng bininyagang namatay na
si_______na dahil sa kanya'y nagpakasakit ka't namatay sa
Krus.   AMEN
1) Hesus ko alang-alang sa masaganang dugo na
ipinawis Mo ng manalangin Ka sa halamanan.
SAGOT: Kaawaan Mo Panginoon ko't patawarin sa
kasalanan ang kaluluwa ng namatay.
2) Hesus ko alang-alang sa tampal na tinanggap ng
Iyong kagalang-galang na mukha.
3) Hesus ko alang-alang sa masasakit na hampas na
Iyong tiniis.
4) Hesus ko alang-alang sa koronang tinik na nagtisimo
sa kasantu-santusang Mong ulo.
5) Hesus ko alang-alang sa paglakad Mo sa lansangan
ng kapaitan na ang Krus ay Iyong pasan-pasan.
6) Hesus ko alang-alang sa kasantu-santusang Mong
mukha na naliligo sa dugo at Iyong biniyaang
malarawan sa birang ni Veronica.
7) Hesus ko alang-alang sa damit Mong natitigmak ng
dugo na biglang pinaknit at hinubad sa Iyong
katawan na mga tampalasan.
8) Hesus ko alang-alang sa kasantu-santusan Mong
katawan na napako sa Krus.
9) Hesus ko alang-alang sa Iyong kasantus-santusang
paa't kamay na pinakuan ng mga pakong
ipinagdalita Mong masakit.
10) Hesus ko alang-alang sa tagiliran Mong nabuksan
sa saksak ng isang matalim na sibat na binukalan
ng dugo at tubig.
NAMUMUNO:     Kapayapaang walang hanggan ang
ipagkaloob Mo sa kanya Panginoon.

LAHAT:     At tumanglaw sa kanya ang liwanag nang walang
katapusan.


PAGHAHAIN

Katamis-tamisang Hesus ko, na sa pagsakop sa
sangkatauhan ya inibig Mong Ikaw ay ipanganak; tumulo
ang Iyong mahalagang dugo, alipustahin ng mga hudyo;
mapasa kamay ng mag tampalasan sa paghalik ni Hudas;
gapusin ng mga lubid,dalhin sa pagpaparipahan sa Iyo, tulad
sa korderong walang sala, iharap ka kay Anas, kay Kaipas,
kay Pilato at kay Herodes; luran at paratangan na
pinatotohanan ng mga saksing sinungaling; tampalin maging
alimura. Matadtad ng sugat ang buo Mong katawan sa
hampas ng suplina; putugan ng kororang tinik; matakpan
ang Iyong mukha ng isang purpura sa pagpapalibhasa sa Iyo;
malagay sa isang pagkahubad na kahiya-hiya, mapako sa
Krus at mabitin sa kanya, mapagitna sa dalawang
magnanakaw na parang isa sa kanila; painumin ng apdong
nilahukan ng suka at ang Iyong tagiliran ay saksakin ng siang
sibat.

Hanguin Mo na Panginoon ko, alang-alang sa
madlang sakit na lubhang mapait na dinalita Mo, ang mga
kaluluwa sa Purgatoryo, lalung-Ialo na ang kaluluwa nitong
namatay na si________na aming ipinagdarasal sa purdurusa
nila ay iakyat Mo sila ng matiwasay sa Iyong kaluwalhatian,
at iligtas kami, alang-alang sa mga karapatan ng Iyong
kamahal-mahalang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus,
sa mga hirap sa impyermo, ng kami'y maging dapat
pumasok sa mapayapang kaharian ng Iyong pinagdalhan sa
mapaad na magnanakaw, na napakisama sa Iyong ipinaripa
sa Krus, nabubuhay Ka't naghahari sa kasamahan ng Diyos
Ama at ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Siya Nawa.

LITANYA

NAMUMUNO:     Panginoon, Kaawaan Mo kami

SAGOT:     Panginoon, Kaawaan Mo kami

NAMUMUNO:     Kristo, Kaawaan Mo kami

SAGOT:     Kristo, Kaawaan Mo kami

NAMUMUNO:     Kristo, pakinggan Mo kami

SAGOT:     Kristo, pakinggan Mo kami

NAMUMUNO:     Kristo, pakapakinggan Mo kami

SAGOT:     Kristo, pakapakinggan Mo kami


NAMUMUNO:      SAGOT:

Diyos Ama sa Langit      Maawa ka sa kanya

Diyos Anak na tumubos sa
sanlibutan
     Maawa ka sa kanya

Diyos Espiritu Santo      Maawa ka sa kanya

Santa Trinidad na Tatlong Persona
at iisang Diyos
     Maawa ka sa kanya

NAMUMUNO:   SAGOT:

Santa Maria…………………………………………   Ipanalangin Mo kami

Santang Ina ng Diyos……………………………………………………

Santang Birhen puno ng mga Birhen……………………………

Ina ni Kristo…………………………………………………………………

Ina ng Grasya ng Diyos…………………………………………………

Ina kasakdal-sakdalan…………………………………………………

Inang walang malay sa kahalayan…………………………………

Inang di malapitan ng masama…………………………………………

Inang kalinis-linisan……………………………………………………………

Inang ipinaglihing walang kasalanan…………………………………

Inang Kaibig-ibig………………………………………………………………

Inang Kataka-taka………………………………………………………………

Ina may gawa ng lahat………………………………………………………

Ina ng Mapag-adya……………………………………………………………

Birheng Kapaham-pahaman………………………………………………

Birheng dapat igalang……………………………………………………

Birheng dapat ipagbantog…………………………………………………

Birheng Makapangyayari……………………………………………………

Birheng Maawain………………………………………………………………

Birheng may tibay ng loob sa magaling………………………………

Salamin ng Katuwiran…………………………………………………………

Luklukan ng Karunungan……………………………………………………

Mula ng tuwa naming (Aalisin ang itim)……………………………

Sisidlan ng Kabanalan…………………………………………………………

Sisidlang bunyi at bantog……………………………………………………

Sisidlan ng bukod na mahal na loob na kakusaing sumunod

      sa panginoon ng Diyos…………………………………………………

Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga

Tore ni David………………………………………………………………………

Toreng Garing……………………………………………………………………

Bahay na Ginto…………………………………………………………………

Kaban ng Tipan…………………………………………………………………

Pinto ng Langit…………………………………………………………………

Talang Maliwanag……………………………………………………………

Mapagpagaling sa mga may sakit……………………………………

Sakdalan ng mga taong makasalanan………………………………

Mapang-aliw sa mga nagdadalamhati……………………………

Mapang-ampon sa mga Kristiyano…………………………………

Rayna ng mga Angeles……………………………………………………

Rayna ng mga Patriakas……………………………………………………

Rayna ng mga Propetas……………………………………………………

Rayna ng mga Martires……………………………………………………

Rayna ng mga Confesores………………………………………………

Rayna ng mga Birhenes……………………………………………………

Rayna ng mga Santo…………………………………………………………

Reynang tigib na tigib ng lumbay……………………………………

Reynang di nagmana ng Kasalanang Orihinal…………………

Reyna ng Kabanal-banalang Rosaryo……………………………

NAMUMUNO:     Kordero ng Diyos na makawawala ng mga
kasalanan ng sanlibutan.

SAGOT:     Patawarin Mo kami Panginoon namin.

NAMUMUNO:     Kordero ng Diyos na makawawala ng mga
kasalanan ng sanlibutan.

SAGOT:     Pakapakinggan Mo kami Panginoon namin.

NAMUMUNO:     Kordero ng Diyos na makawawala ng
kasalanan ng mga santinakpang Langit.

SAGOT:     Kaawaan Mo kami Panginoon namin.

Sa ilalim ng Iyong pagkakandili, O Santang Ina ng
Diyos. Kami'y lumililong, huwag talikdan an aming
pagaamu-amo kung dinaratnan na pangangailangan, bagkus
iadya Mo kami sa dilang panganib, Birheng Mahal at
Maluwalhati.

NAMUMUNO:     Ipanalangin Mo kami, O Santang Ina ng
Diyos.

SAGOT:     Nang kami'y maging karapat-dapat
makinabang sa mga pangako in Kristo na
aming Panginoon.

NAMUMUNO:     Panginoon namin dinggin Mong malugod
ang aming pagamu-amo.

SAGOT:     Dumating nawa sa Iyong tainga ang aming
mga panalangin. (tatlong beses uulitin).

Kyrie eleison, Criste eleison


Ama Namin . . . . . . . . . . .

Ipinagtatagubilin namin sa Iyo Panginoon, ang
kaluluwa ni________na sa pagpanaw dito sa buhay na ito,
ya mangyari nawang inyong ipagpatawad sa kanya alang-
alang sa walang katapusan mong awa ang mga kasalanang
nagawa at laging mabuhay sa iyo, magpasawalang hanggan.
AMEN.

I N T E N T I O N S

NAMUMUNO:     Para sa kamahal-mahalang Puso ni Hesus.

SAGOT:     (Dasalin ang Sumasampalataya).

NAMUMUNO:     Para sa kalinis-linisang Puso ni Maria.

SAGOT:     (Dasalin ang Aba Po)

Ipanalangin mong mapatuloy nawa sa amin ang
ga pangako ni Kristong aming Panginoon.   AMEN.

NAMUMUNO:     Para kay San Jose, sa mga Santo at Santa:
Isang Ama Namin…………………………
Isang Aba Ginoong Maria…………………
Isang Luwalhati…………………………………

NAMUMUNO:     Para sa mga kaluluwa sa Purgatoryo lalo't
  higin sa kaluluwa nitong namatay na ating
  pinagdarasal:
Isang Ama Namin……………………………
Isang Aba Ginoong Maria…………………
Isang Luwalhati…………………………………

Aba Divino Sagrario, Aba birhen del Rosaryo, Aba nang
anak sa Verbo na Ina ni Hesukristo.

O Birheng walang katulad, Ina ng Divos Anak, pakinggan di
man dapat ang aming tinawag-tawag.

O Birheng Inang walang kasing-dunong, mapagkalinga't
mapag-ampon ang aming hingi at panaghoy ay
pahinggan mo rin po ngayon.

Pagtawag naming maulit sa Inyo Birheng Marikit kamtan
mawa naming masapit ang hingi namin at hibik.

At ito po namang namatya na si__________na aming
ipinagdarasal ay inyong pagbiyayaan ng
magandang kapalaran.

Iyong itawag dalangin kay Hesus Anak mong giliw, ang
inyong abang alipin, na aming idinaraing.

At itong limang misteryo alay at hain namin sa inyo siya
po'y paragkamtin mo ng mahal mong Santo Rosaryo.

Yayamang pabor sakdalan ang taong makasalanan,
Birhen inyong kaawaan ipag-adya sa kaaway.

Ang mga salang nagawa ng sila'y buhay sa lupa, kayo na
po ang bahalang magpatawad at maawa.

O Birheng Inang masaklolo, alang-alang sa gatas mo na
sinuso ng anak mo, sila po'y kaawaan mo.

Iyong ipisa't ilangkap sa mga kasi mo't alagad sambahin
kagawad diyan sa bayan mong mapalad.

Sampung kami'y dumaraing tumatawag dalangin, kay
Hesus anak mong giliw, kami po ay kaawaan din.

At upang kami'y matutong mamintuho ng loob mo
yamang kami'y dating iyo, maghihintay na awa mo.

Sa huling buhay ikalawa kamtan nawa ng aming
kaluluwa ang langit Santa Gloria, siya nawang
walang hanggan.   AMEN.

Santong Diyos, Santong Makapangyarihan, Santong walang
Kamatayan, Kami po'y Inyong Kaawaan. (3 X).

BENDITO ALAVADO, SE AL SANTISIMO SACRAMENTO DE
LA ALTAR, DE LA LIMPIA IMMACULADA CONCEPSION,
DE LA VIRGEN MARIA, MADRE DE DIOS, SENORA
NUESTRA CONCIVIDA SEMANCHA DEPICADO ORIHINAL
INFREMERNESTANTE DECICIR, NATURAL POR SIEMPRE
HAMAS.   AMEN.

Jesus ko kami po'y paalam, ngunit bago ka namin
iwan, Kami po'y inyong bendisyunan at huwag pababayaan.

O Mariang Ina ni Hesus, Inang Birheng
mapagkupkop, kami po'y alipin ninyo't lingkod paalam sa
inyo.   ADYOS.

Ave Maria Purisima

Simpicado Consivida (3 X)


Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

AMEN.


MAGANDANG GABI PO SA INYONG LAHAT.

Na-update sa 25.1.2018   Uriarte Serbisyo,   Lungsod ng Lipa